Home » EU 2 — Vzděláváni pro konkurenceschopnost

EU 2 — Vzděláváni pro konkurenceschopnost

Střední umělecká škola v Liberci s.r.o.

Projektový záměr

Individualizace a inovace výuky pro oblast podpory 1.5.  Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.

V koncepci rozvoje školy na léta 2012 -2014 jsme si stanovili následující jednotlivé cíle.

  • Důsledně realizovat vzdělávací program školy, rozvíjet osobnost žáků, vytvářet pohodové pracovní prostředí a bezpečné školní klima.
  • Strategicky plánovat rozvoj školy v souladu se současnými požadavky, usilovat o vysokou kvalifikovanost pedagogického sboru a podporovat další vzdělávání pedagogů v zájmu rozvoje školy.
  • Vytvořit tvůrčí pracovní prostředí pro žáky i zaměstnance školy.

V rámci těchto cílů jsme stanovili dílčí cíle, které jsou plně podporovány projektem individualizace a inovace výuky.

  • Podporovat a rozvíjet informační gramotnost.
  • Posilovat snahy o zavádění a uplatňování „nových“ forem práce.
  • Podporovat využívání interaktivních materiálů ve výuce.
  • Nadále obnovovat technické vybavení.
  • Průběžně doplňovat učebnice a učební pomůcky dle návaznosti na školní vzdělávací program.

Účelem projektu je podpora kvalitního vzdělávání žáků střední školy.

Realizace projektu jsme začali 1.4.2012. V rámci projektu jsme zvolili šablony:

II/2 – Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

Cílem aktivity bylo zvýšení kvality výuky cizích jazyků cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu a ověřování inovativních metod práce, které jsou v souladu s aktuálními učebními dokumenty a mohou být případně následně zapracovány do ŠVP.

Žáci SŠ jsou tedy vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky, což povede ke zvýšení jejich klíčových kompetencí v oblasti cizích jazyků.

V rámci aktivity jsme podpořili inovovaní přípravu pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu zaměřenou na zvyšování znalostí a dovedností žáků středních škol ve využívání cizích jazyků, především pak v odborných předmětech. Tato příprava je v souladu s kurikulární reformou zohledňovat moderní trendy výuky a její realizace založena na inovativních vyučovacích metodách a formách práce. Pedagogičtí pracovníci vytvořili během realizace projektu 2 sady vzdělávacích materiálů pro výuku cizího jazyka nebo pro výuku odborného předmětu v cizím jazyce. Každá sada obsahuje 32 vzdělávacích materiálů, které byly ověřeny v praxi v rámci běžné výuky.

II/3 – Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

Cílem aktivity je zkvalitnění metodiky výuky cizích jazyků na SŠ a zavádění nových postupů do výuky cizích jazyků s využitím moderních technologií.

V rámci aktivity učitele cizích jazyků absolvovali krátkodobý metodický kurz v rozsahu min. 4 hodin, akreditovaný v systému DVPP MŠMT.

II/4 – Roční jazykový kurz pro učitele cizích jazyků v ČR.

Účelem poskytovaných finančních prostředků bylo zajistit spolufinancování rozvoje jazykových kompetencí pedagogů cizích jazyků prostřednictvím programu cizího jazyka pro pedagogického pracovníka dle potřeb školy v rozsahu min. 60 vyučovacích hodin za jeden školní rok. Ke zvýšení kvality výuky škola nakoupila výukový materiál, který je vázán k jazykovému kurzu.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění zkušeností a vzniklých materiálů a jejich sdílení s pedagogickou veřejností.

Realizace klíčové aktivity zahrnuje vytvoření DUM pro vybrané tematické oblasti podle volby školy, jejich pilotáž, ověření a zajištění sdílení zkušeností získaných z takto ověřených modulů za podmínek daných autorským zákonem.

Výstupem projektu je 244 výukových materiálů, 4 osvědčení o absolvování DVPP pro oblast cizích jazyků v minimálním rozsahu 4hod/kurz a 1 osvědčení o absolvování DVPP pro oblast cizích jazyků v minimálním rozsahu 60hod/kurz za rok.

Projekt nám dále umožnil vytvořit materiální podmínky k zajištění výstupů. V dnešní době považujeme za nutné, aby se škola přizpůsobovala moderním trendům a žáci i pedagogové byli schopni využívat dostupné technické prostředky, které umožní rozvoj jejich kompetencí.

Usilujeme o trvalý rozvoj školy. Školy, která klade důraz na výchovu ke zdravému životnímu stylu a umožňující efektivní výuku v tvůrčím prostředí. Školy, která obstojí v očích žáků, rodičů, pedagogů i širší veřejnosti.