Home » EU 1 — Antixeno

EU 1 — Antixeno

AntiXeno

antixeno

Náš první projekt financovaný z EU Projekt AntiXeno se zaměřil na výchovu a vzdělávání, jmenovitě na prevenci rasismu a xenofobie, výchovu ke vzájemné toleranci a respektu v oblasti lidských práv, k odstraňování nepřátelství a předsudků, proti přepjatému nacionalismu, politickému extremizmu a dalším negativním jevům v životě středoškolské mládeže a soudobé společnosti. Celkovým cílem byla příprava, ověření, využití a šíření výukových projektů a výukových videoklipů jakožto inovativních forem vzdělávacího programu a výukového materiálu.

  • Příprava výukových projektů a výukových videoklipů, které připravovali pod vedením pedagoga sami žáci.
  • Přímá výuka žáků pomocí těchto atraktivních forem.
  • Prohlubování výsledků formou každoročních projektových dnů.
  • Šíření produktů do ostatních škol v ČR.
  • K tomu potřebné zdokonalovací školení zúčastněných pedagogických pracovníků.

Projekt jistě pomohl řešení problémů xenofobie atd. ATRAKTIVNÍMI PROSTŘEDKY a S PLNÝM ZAPOJENÍM ŽÁKŮ všech ročníků. Tvůrci výukových videoklipů byli žáci škol pod vedením pedagogických pracovníků (zčásti v průběhu výuky, zčásti mimo výuku) s dopomocí odborníků na finální zpracování. Tvůrci výukových projektů byli vybraní pedagogové, na části projektů se však podíleli sami žáci (výukový projekt typu learning by doing). Jak videoklipy, tak výukové projekty jsou organicky začleněny do výuky v souladu se ŠVP všech zúčastněných škol. Výukou pomocí výukových projektů a videoklipů v této tématice školy jsme podpořili rozvíjení klíčové kompetence občanské a přiměřeně i kompetence sociální, komunikativní a k řešení problémů.

Na těchto webových stránkách Antixena se můžete podívat na práce studentských skupin, které vznikly za doby trvání projektu.

www.antixeno.cz

logolink