Home » Předměty » MAT » Matematika 1. ročník tématický plán

Matematika 1. ročník tématický plán

 • Opakování učiva ZŠ
 • Množiny
 • Čísla – přirozená, celá, racionální, reálná
 • Počítání se zlomky
 • Procenta
 • Intervaly
 • Mocniny
 • Druhá odmocnina
 • Mnohočleny
 • Lomené výrazy
 • Lineární funkce
 • Lineární rovnice a nerovnice o jedné neznámé
 • Soustavy lineárních rovnic
 • Kvadratická funkce a její graf
 • Kvadratická rovnice a nerovnice
 • Geometrie – trojúhelník, čtyřúhelník, n-úhelník